Перейти до змісту

Договір публічної оферти

Приймаючи цю публічну оферту, Ви погоджуєтесь зі всіма викладеними нижче умовами і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення та укладаєте на цих умовах договір про надання послуг з ФОП Самойленко Н.О.

Прочитайте текст даної оферти і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитися від послуг Виконавця, або уточнити інформацію, що Вас цікавить написавши електронний лист за адресою: pynenguk @ gmail.com.

У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтеся з усіма умовами оферти і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення.

Пропозиція (публічна оферта)

Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним особам (в подальшому «Замовник») і є офіційною публічною пропозицією суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця Самойленко Наталії Олександрівни, яка діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, названа в подальшому як «Виконавець» на визначених Договором умовах, згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця.

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.3. цього Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт). Надалі по тексту Договору Замовник і Виконавець також називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».

1. Загальні положення

1.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

1.2. Чинна версія даного Договору завжди розміщена на Сайті Виконавця і в обов'язковому порядку є доступна для ознайомлення Замовнику до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

1.3. Незгода з певними умовами цього Договору призводить до неможливості надання Виконавцем послуг.

1.4. Замовник надає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

1.5. Адміністрація Сайту залишає за собою право вносити зміни в Оферту, в зв'язку з чим, Замовник зобов'язується регулярно відслідковувати зміни в Оферті, розміщеній на Сайті.

2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі

2.1. «Замовник» — фізична особа, яка отримує від Виконавця послуги, спрямовані на підвищення його рівня володіння мовою програмування Python.

2.2. «Сайт Виконавця» — сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під доменним ім'ям https://learning.pyneng.io/

3. Предмет Договору

3.1. Виконавець відповідно до умов цього Договору надає Замовнику доступ до матеріалів і сервісів Сайту, спрямованих на підвищення його рівня володіння мовою програмування Python, детальний опис яких міститься на Сайті.

3.2. Факт оплати Замовником послуг свідчить про те, що Замовник ознайомлений з даним Договором, та свідчить про безумовне прийняття Замовником умов, визначених у цьому Договорі.

3.3. Вартість послуг визначається в залежності від обраної послуги.

4. Порядок укладення Договору

4.1. Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

4.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання послуг Замовнику, спрямованих на підвищення його рівня володіння мовою програмування Python, згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця.

4.3. Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на Сайті Виконавця шляхом виконання наступних дій: здійснення оплати Замовником послуг Виконавця згідно обраного навчального курсу, вказаних на Сайті Виконавця.

4.4. Виконання дій Замовником у п. 4.3., свідчить про те, що Замовник ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

4.5. Термін акцепту не обмежений.

4.6. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

5. Укладання Договору означає, що Замовник:

 • у необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами надання послуг;
 • визнає безумовну професійну придатність Виконавця і правила здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі;
 • приймає всі умови вказаного Договору без зауважень;
 • вносить оплату, згідно обраного навчального курсу;
 • не передає стороннім особам, крім себе, матеріали, отримані від Виконавця.

6. Порядок розрахунків

6.1. Послуги надаються Замовнику виключно на попередній платній основі шляхом оплати Замовником вартості обраного курсу відповідно до тарифів, вказаних на Сайті Виконавця.

6.2. Оплачуючи послуги Виконавця Ви погоджуєтеся з такими правилами:

6.2.1. Оплата за послуги проводиться в безготівковій формі;

6.2.2. Оплата за послуги поверненню не підлягає.

6.3. Оплата послуг Виконавця, а також інших фінансових зобов'язань Замовника перед Виконавцем, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього договору, здійснюються шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

7. Права та обов'язки Виконавця

7.1. Виконавець зобов'язаний:

7.1.1. До початку надання послуг надати для ознайомлення Замовнику цей Договір шляхом публікації на Сайті Виконавця;

7.1.2. На підставі цього Договору та після оплати вартості обраного Замовником навчального курсу, надати йому послуги певного курсу в термін, зазначений на Сайті.

7.1.3. Забезпечити безперервність доступів до матеріалів відповідно до обраного Замовником навчального курсу.

7.1.4. Своєчасно повідомляти Замовника про перенесення або зміни у передбачених в обраному навчальному курсі послугах з одночасним повідомленням дати, на яку перенесено зазначена послуга.

7.1.5. Надавати Замовнику послуги згідно з умовами цього Договору.

7.1.6. Зберігати в конфіденційності персональні дані Замовника відповідно до Політики конфіденційності.

7.2. Виконавець має право:

7.2.1. Виконавець залишає за собою право здійснювати заміну матеріалів навчання.

7.2.2. Призупинити / припинити надання Замовнику послуг в односторонньому порядку в наступних випадках:

 • Несвоєчасне виконання Замовником своїх фінансових зобов'язань перед Виконавцем.
 • Замовник порушив умови цього Договору;
 • Замовник вчинив дії, які перешкоджають функціонуванню Інтернету або внутрішніх каналів зв'язку, в тому числі дії незаконного або аморального характеру, або порушують громадський порядок, посягають на честь і гідність громадян і підприємств та / або викликають їхні скарги, поширення в мережі вірусів або інших небажаних компонентів, вчинення дій, спрямованих на отримання конфіденційної інформації або інформації із спеціальним доступом;

7.2.3. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі і в діючі тарифи на освітні послуги, з попередньою їх публікацією на Сайті Виконавця.

7.2.4. В односторонньому порядку розірвати цей Договір достроково в разі невиконання Замовником його умов, зокрема пунктів 4.2 та 4.3. цього Договору, та / або систематичного невиконання Замовником правил поведінки.

7.2.5. Вимагати від Замовника відшкодування шкоди, заподіяної діями Замовника

7.2.6. Переносити надання послуг, передбачених обраним навчальним курсом, з одного дня на інший, але своєчасно при цьому попередивши Замовника, не менше, ніж за три години.

8. Права та обов'язки Замовника

8.1. Замовник зобов'язаний:

8.1.1. Упродовж усього періоду надання послуг дотримуватися умов цього Договору та своєчасно вносити плату за послуги за обраним навчальним курсом.

8.1. Замовник має право:

8.1.1. Замовник має право використовувати інформаційний ресурс в повному обсязі, в порядку та на умовах, передбачених цією офертою. Детальний опис послуг та їх склад визначається замовленим навчальним курсом, який постійно знаходиться на Сайті.

8.1.2. Обирати із запропонованих Виконавцем послуг додаткові послуги.

8.1.3. Знайомитися з порядком та умовами здійснення навчального процесу та наданням послуг Виконавцем.

9. Інші положення

9.1. Всі виключні майнові права на об'єкти інтелектуальної власності, які створені Виконавцем та надаються Замовнику в процесі надання послуг, у тому числі передбачені Цивільним Кодексом України, Законом України «Про авторське право і суміжні права», Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів (Паризького акту від 24.07.1971, зміненого 02.10.1979), Всесвітньою конвенцією про авторське право 1952 року, а також іншими міжнародними нормативно-правовими актами, а саме:

 • право на використання об'єкта інтелектуальної власності,
 • виключне право дозволяти використовувати об'єкт інтелектуальної власності,
 • виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта інтелектуальної власності, у тому числі забороняти таке використання,
 • а також інші права, які існують на сьогодні або будуть існувати в майбутньому, належать Виконавцю.

9.2. Користування Замовником всіма наданими Виконавцем навчальними матеріалами (текстовими документами, звуковими та відео-файлами тощо) допустиме виключно індивідуально та заборонено поширенню в будь-який спосіб і в будь-якій формі.

Виконавцем за цим договором є:

Фізична особа-підприємець Самойленко Наталія Олександрівна яка діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

E-mail: pynenguk @ gmail.com

Web-site: learning.pyneng.io